Ευφυολογήματα

Rock + χημεία [Η επιστήμη της χημείας στη Rock μουσική]

Μάγμα εν-κάρδιον

Ο άλφα του Κενταύρου

Γωνία Φαλλού και Σύμπαντος Κόσμου

H βυζαντινή ιστοριογραφία κατά την παλαιολόγεια περίοδο

η ελληνική ποίηση [κατά τη βυζαντινή της περίοδο]